NEN 3140

Bij de NEN 3140 inspectie wordt de vaste installatie volgens de NEN 3140 / NEN-EN 50110 gecontroleerd. Het bestaat uit een visuele en meettechnische controle waarbij voornamelijk gekeken wordt naar de veiligheidsaspecten. Tijdens de inspectie worden de hoofdverdeler(-s), licht/kracht verdelers en onderverdelers geïnspecteerd. Met dit rapport kunt u bij diverse instanties (waaronder Inspectie SZW en verzekeringsbedrijven) aantonen dat u de veiligheid van uw medewerkers kunt waarborgen.

Deze inspectie-onderdelen zijn deel van de veilige bedrijfsvoering van de elektrotechnische installatie. Via de Arbeidsomstandighedenwet wordt vooral de werkgever gewezen op zijn zorgplicht. Daar waar er een risico bestaat op elektrotechnisch vlak dient de werkgever aan te tonen hoe hij dit voor zijn werknemers heeft geregeld. De NEN 3140 is een middel om te laten zien aan de controlerende overheid, bijvoorbeeld de Inspectie SZW, hoe men met deze zorgplicht is omgegaan.

De NEN 3140 omvat de volgende 4 kerntaken:

 • Vastleggen en aanwijzen van de verantwoordelijk/bevoegde medewerkers welke mogelijk risico kunnen oplopen bij de werkzaamheden welke zij uitvoeren.
 • Het omschrijven van de juiste handelingen om te komen tot een veilige wijze van werken bij elektrotechnische risico’s.
 • Het inspecteren van alle elektrotechnische vaste onderdelen om hiermee het veilig werken hieraan te kunnen waarborgen.
 • Het inspecteren van de elektrische arbeidsmiddelen om het veilig werken hieraan te kunnen waarborgen.

De omvang en inhoud bij het inspecteren conform de NEN 3140 van de elektrotechnische installaties wordt bepaald door de installatieverantwoordelijke. Hij bepaalt de frequentie, eventueel gebruik van de steekproef en de te gebruiken visuele en meettechnische onderdelen om op deze wijze te kunnen waarborgen dat het veilig gebruik van de elektrotechnische installatie kan worden gewaarborgd.

Typische stakeholders welke belang hebben bij de uitvoering en resultaten van deze inspecties zijn, de overheid met uitvoering van de inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en het verzekeringsbedrijf, immers een verhoogd (brand-)risico kan invloed hebben op de samenstelling van de premie of eventuele extra voorwaarden (sprinkler) welke dienen te worden uitgevoerd of bewaakt.

Ook kan het voorkomen dat de visie van het bedrijf (dit kan natuurlijk ook een buitenlands bedrijf zijn) een duidelijk beeld geeft hoe te handelen en te opereren met dit soort aspecten (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, imago problemen). Een vertegenwoordiging van de werknemers (OR) heeft belang bij de inzichten in de mogelijke risico’s welke werknemers mogelijk kunnen lopen.

Een bijzondere inspectie is de opleveringsinspectie van een nieuwe elektrotechnische installatie. De installatie dient conform het bouwbesluit te voldoen aan de richtlijnen vastgelegd in de NEN 1010. Hierbij is geen installatieverantwoordelijke betrokken en is de inspectie omvang en inhoud vastgelegd in de NEN 1010. Een belangrijk onderdeel om te kunnen beoordelen of de installatie voldoet is de aanwezigheid en volledigheid van het elektrotechnische tekenpakket.

Offerteaanvraag

Wilt u een offerte ontvangen voor NEN 3140?

inspecties

 • NEN 3140 Toestelinspectie

  Medewerkers hebben in het bedrijf te maken met elektrische toestellen/handgereedschappen (alles met een stekker). Om te kunnen garanderen dat men veilig met deze toestellen/handgereedschappen kan werken, dienen deze periodiek te worden geïnspecteerd.

 • NEN 3140 vaste installatie inspectie

  Bij de NEN 3140 inspectie wordt de vaste installatie volgens de NEN 3140 / NEN-EN 50110 gecontroleerd. Het bestaat uit een visuele en meettechnische controle waarbij voornamelijk gekeken wordt naar de veiligheidsaspecten. Tijdens de inspectie worden de hoofdverdeler(-s), licht/kracht verdelers en onderverdelers geïnspecteerd. Met dit rapport kunt u bij diverse instanties (waaronder Inspectie SZW en verzekeringsbedrijven) aantonen dat u de veiligheid van uw medewerkers kunt waarborgen.

 • Tekeningen

  Onderdeel van de NEN 3140 of NEN 1010 inspecties is de controle op de aanwezigheid van de installatietekeningen en de juistheid daarvan. Indien hierop zaken ontbreken omdat de installatie tussentijds is gewijzigd, kan Inspectie Groep Nederland de tekeningen updaten.

 • NEN 1010

  Een bijzondere inspectie is de NEN 1010 inspectie. Deze inspectie wordt uitgevoerd bij de oplevering van een nieuwe elektrotechnische installatie zoals vereist in het bouwbesluit. Eventueel zijn extra wensen en eisen in een bestek aangegeven en te controleren.

« ga terug