Inspecties

De Arbowet heeft er voor gezorgd dat veiligheid en gezondheid van werknemers steeds verder is aangescherpt. Dit betekent o.a. dat de werkgever verantwoordelijk is voor veilige elektrotechnische installaties. Er is sprake van een elektrotechnische zorgplicht. Om te kunnen voldoen aan de invulling van deze zorgplicht, wordt er gebruik gemaakt van bepaalde normen. Deze normen staan omschreven in de NEN 3140.

Binnen de NEN 3140 wordt aangegeven hoe men dient om te gaan met de omvang en inhoud van de inspectie. De installatieverantwoordelijke van het bedrijf kan samen met de adviseur van IGN een juiste invulling en keuze hierin maken.

Aanbod inspecties

inspecties

  • Thermografie

    Hierbij wordt met behulp van een thermografische camera infrarood opnamen gemaakt. Op deze manier wordt bij bijvoorbeeld een elektrotechnische installatie oververhitting zichtbaar gemaakt. Als er niet tijdig wordt ingegrepen, kan verhitting uiteindelijk leiden tot kortsluiting of brand. Na analyse van de verkregen gegevens wordt een advies gegeven over uit te voeren reparaties.

  • NEN 3140

    Bij de NEN 3140 inspectie wordt de vaste installatie volgens de NEN 3140 / NEN-EN 50110 gecontroleerd. Het bestaat uit een visuele en meettechnische controle waarbij voornamelijk gekeken wordt naar de veiligheidsaspecten. Tijdens de inspectie worden de hoofdverdeler(-s), licht/kracht verdelers en onderverdelers geïnspecteerd. Met dit rapport kunt u bij diverse instanties (waaronder Inspectie SZW en verzekeringsbedrijven) aantonen dat u de veiligheid van uw medewerkers kunt waarborgen.

  • SCIOS inspecties

    Tijdens het gebruik van elektriciteit kunnen zich diverse risico’s voordoen. Van elektrocutiegevaar tot brandgevaar bij het oververhit raken tijdens een kortsluiting of overbelasting. Vanuit het Verbond van Verzekeraars eist men te voldoen aan het beperken van risico’s, (o.a. met betrekking tot brandveiligheid). Daarom is de SCIOS Scope 8 en 10 opgesteld. Dit zijn inspecties om aan de voorwaarden van de normen en de verzekeringen te kunnen voldoen.