Machine richtlijn/CE

Sinds 1996 hebben we te maken met het CE certificeren van in de handel te brengen machines. Op Europees niveau zijn hier bindende afspraken over gemaakt. Een inspectie laat zien of uw machine of productielijn hieraan voldoet of bij oudere machines voldoende veiligheid is aangebracht.

Wanneer een machine in gebruik wordt genomen, is het van belang een CE gecertificeerde machine binnen te halen. Deze machine moet in veilige staat worden gehouden zodat uw mensen veilig met de machine kunnen blijven werken en u daarnaast voldoet aan wet- en regelgeving. Belangrijk binnen machineveiligheid is CE-markering. CE-markering is niet alleen van toepassing voor nieuwe machines, maar veelal ook voor bestaande machines die worden gewijzigd of samengebouwd. Een onderdeel binnen de machineveiligheid is de functionele veiligheid. Onze inspectie Machinerichtlijn/CE benadert dit middels een RI&E methodiek. Bij de betreffende machine wordt geïnventariseerd welke onderdelen tot de machine horen en of deze samenstelling klopt met het TCD (technisch constructie dossier). Er wordt kwalitatief en kwantitatief aangegeven, middels een eenvoudige en herkenbare rapportage, waar de problemen zich voor doen en hoe men deze kan oplossen. Deze mogelijke oplossingen worden met de opdrachtgever besproken. Vaak zijn er meerdere oplossingen voor een probleem aan te geven en dient de opdrachtgever die oplossing te kiezen welke voor hem de juiste is. Wij streven naar een pragmatische en praktische uitvoering van deze inspectie waardoor deze inspectie beheersbaar blijft en door de eigen organisatie opgepakt kan worden.

Offerteaanvraag

Wilt u een offerte ontvangen voor Machine richtlijn/CE?

offerteaanvraag

« ga terug