Opleiding IV/WV

De cursus heeft als doel om het leidinggevend personeel (WV voor uitvoerend en IV voor beleidsmatig) te instrueren m.b.t. de nieuwe regels van de NEN 3140 met alle daarbij horende aspecten. In 3 sessies wordt in een kleine groep de theorie en de invulling naar de praktijk doorgenomen met de cursist. De cursus is bedoeld voor: technisch leidinggevende medewerkers met minimaal MBO-4 niveau op elektrotechnisch vlak door opleiding en/of ervaring.

Het zwaartepunt van deze cursus is gelegen in de preventie van risico’s welke personen lopen bij de uitvoering van werkzaamheden aan elektrische installaties. Aanvullend daarop dient de werkgever zich ervan te vergewissen dat bij de aanwijzing van de installatieverantwoordelijke en/of de werkverantwoordelijke de betrokken werknemer in de werksituatie voldoende toegerust is om adequaat te handelen. Dit betreft voor de betrokken werknemer de houding i.c.m. de elektrotechnische deskundigheid, ervaring en inzicht in de installatie waaraan de werkzaamheden worden verricht.

Doelgroep

Een installatieverantwoordelijke en/of de werkverantwoordelijke is iemand met een relevante opleiding en voldoende ervaring waardoor hij of zij in staat is de verantwoording te dragen ten aanzien van de juiste veiligheidsmaatregelen en procedures bij de bedrijfsvoering van elektrische installaties, evenals bij het uitvoeren van elektrotechnische- en bedieningswerkzaamheden aan laagspanningsinstallaties. Een installatieverantwoordelijke en/of werkverantwoordelijke is regelmatig als zodanig werkzaam.

Doel

Het verkrijgen van inzicht in de NEN 3140 over een veilige elektrische bedrijfsvoering en welke invloed dat heeft op de dagelijkse werkzaamheden. In deze cursus wordt de cursist door middel van theorie en praktische voorbeelden geacht inzicht te krijgen in de mogelijke gevaren tijdens de werkzaamheden en inzicht in de in acht te nemen voorzorgsmaatregelen. Verder wordt hij/zij getraind zodat de persoon de vaardigheid krijgt om te allen tijde te onderkennen of het veilig is om de werkzaamheden voort te zetten.

Inhoud

Met betrekking tot de preventie van risico’s wordt de cursist onderwezen zodat hij/zij beschikt over:

 • Inzicht in de mogelijke gevaren tijdens de werkzaamheden en inzicht in de acht te nemen voorzorgsmaatregelen.
 • Vaardigheid om te allen tijde te onderkennen of het veilig is om de werkzaamheden voort te zetten.
 • Toetsing van overige kwaliteiten, benodigd voor een zorgvuldige en verantwoorde aanwijzing, vallen onder de verantwoordelijkheid van de werkgever en worden tijdens de cursus behandeld.

De volgende onderwerpen worden o.a. besproken:

 • De cursist heeft kennis van en inzicht in de relevante normen en wetgeving ten behoeve van een veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties: de Arbowet, Arbobesluit en beleidsregels en de NEN 3140. De relevante Arboverplichtingen van de werkgever en werknemer. De voorschriften, procedures en gedragsnormen in veiligheidszin conform de NEN 3140. De bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de verschillende personen, vermeld in de NEN 3140. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van een installatieverantwoordelijke en/of de werkverantwoordelijke.
 • De cursist heeft kennis van de elektriciteitsvoorziening: in het bijzonder de opbouw van het elektriciteitsnet, (opwekking, distributie en gebruikers), de spanning ten opzichte van het te transporteren vermogen en de relatie met optredende verliezen en de opbouw en beveiliging van stroomcircuits. Verder kent de installatieverantwoordelijke en/of de werkverantwoordelijke de toepassing en gebruik van verschillend schakelmateriaal en componenten, de werking van eenlijnschema’s, installatietekeningen, stroomkringschema’s en bedradingsschema’s.
 • De cursist kent de risico’s van het werken met elektriciteit. Vooral de gevaren van elektriciteit en de invloed van een aantal stroomwaarden op het menselijk lichaam. Ook kan de persoon in de juiste volgorde de maatregelen noemen om ongevallen door elektriciteit te voorkomen bij het uitvoeren van elektrische werkzaamheden en kan de twee meest ernstige gevolgen noemen van het aanraken van een spanning voerend deel. De persoon kent de gevolgen van de vlamboog op het menselijk lichaam.
 • De cursist kan de relevante standaard werkprocedures conform NEN 3140 beschrijven. De persoon kan vooral een omschrijving geven van de termen; werkzone, gevarenzone, nabijheidszone en de werkplek. Hij/zij kent de werkprocedure voor de gevarenzone en voor de nabijheidszone. Er wordt gestreefd naar een bezetting van meerdere bedrijven per cursus waardoor onderlinge contacten mogelijk zijn en men van elkaar kan leren.
 • Eventueel kan deze opleiding worden gebruikt als voorbereiding op het Stipel IV-LS of WV-LS examen.

Prijs bij open inschrijvingen: € 1.425

 • De cursus duurt 3 lesdagen van: 08.30-12.30 uur
 • Cursus is inclusief lunch, lesmateriaal en certificaat.
 • De cursus gaat door bij voldoende deelnemers.

Bedrijfscursus

Wilt u dat we de cursus Opleiding IV/WV speciaal voor uw medewerkers geven, eventueel bij u op locatie?

Open inschrijvingen

Opleiding IV/WV

Opgelet! Opleiding IV/WV is nog niet opgenomen in de planning. Door in te schrijven wordt u op een wachtlijst geplaatst en op een later tijdstip geïnformeerd over een datum en locatie.

« ga terug